2009, സെപ്റ്റംബർ 30, ബുധനാഴ്‌ച

കരിഞ്ഞ സ്വപ്‌നങ്ങള്‍ ....


വാടി കരിഞ്ഞ ഈ കനിക്ക് ഒരു സ്വപ്നം ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കണം ...

2009, സെപ്റ്റംബർ 28, തിങ്കളാഴ്‌ച

മരുഭൂവിന്‍റെ...മധു വസന്തം .


മരുഭൂവിന്‍റെ ഊഷരമായ മാറില്‍ ..പൂകുട നിവര്‍ത്തി

2009, സെപ്റ്റംബർ 27, ഞായറാഴ്‌ച

അമ്മയും.....കുഞ്ഞും......


ഭ്രൂണ ഹത്യയ്ക്ക് ഇരയാകാത്ത ....മാതൃത്വം

മിന്നാ മിന്നി കൂട്ടം ....


മിന്നാ മിന്നി കൂട്ടം ....

കാമുകി ...കാമുകന്‍


കാമുകി ...കാമുകന്‍
പച്ചിലചാര്‍ത്തില്‍...ഒരു പ്രണയ സല്ലാപം ....

2009, സെപ്റ്റംബർ 26, ശനിയാഴ്‌ച

കാടെവിടെ ...മക്കളെ ...

കാടെവിടെ ...മക്കളെ ...
"കാടും മേടും...പിന്നെ കാട്ടാറും ...ഈ സാധു ജീവികളുടെ മങ്ങിയ ഓര്‍മ്മയില്‍ തെളിയുന്നുണ്ടാമോ "

2009, സെപ്റ്റംബർ 25, വെള്ളിയാഴ്‌ച

ഒരു കാട്ടു തീ വന്നെങ്ങില്‍ ...


ഒരു കാട്ടു തീ വന്നെങ്ങില്‍ ...
ജലത്തിന്‍റെ കനിവുകിട്ടാതെ ...മരിച്ച മരത്തിന്‍റെ.......
ആത്മാവ്‌ ..ഇങ്ങനെ ആശിക്കുന്നു ............... "ഒരു കാട്ടു തീ വന്നെങ്കില്‍ ...അതില്‍ അമര്‍ന്നു .....
മോക്ഷം നേടാമായിരുന്നു ......"

ഒന്നു മുങ്ങി കുളിച്ചാലോ ........


ഒന്നു മുങ്ങി കുളിച്ചാലോ ........

2009, സെപ്റ്റംബർ 18, വെള്ളിയാഴ്‌ച

ഭൂതക്കണ്ണാടിഒരു കാട്ടു തീ വന്നെങ്കില്‍ ........
ജലത്തിന്‍റെ കനിവുകിട്ടാതെ ...മരിച്ച മരത്തിന്‍റെ.......
ആത്മാവ്‌ ..ഇങ്ങനെ ആശിക്കുന്നു .......
"ഒരു കാട്ടു തീ വന്നെങ്കില്‍ ...അതില്‍ അമര്‍ന്നു .....
മോക്ഷം നേടാമായിരുന്നു ......"