2009, ഒക്‌ടോബർ 30, വെള്ളിയാഴ്‌ച

2009, ഒക്‌ടോബർ 25, ഞായറാഴ്‌ച

2009, ഒക്‌ടോബർ 23, വെള്ളിയാഴ്‌ച

2009, ഒക്‌ടോബർ 21, ബുധനാഴ്‌ച

നിഴല്‍ +നിഴല്‍

നിഴലിന്‍റെ നിഴല്‍ ......

2009, ഒക്‌ടോബർ 18, ഞായറാഴ്‌ച

2009, ഒക്‌ടോബർ 14, ബുധനാഴ്‌ച

2009, ഒക്‌ടോബർ 9, വെള്ളിയാഴ്‌ച

വിടരുന്നു ...ഞാനും ...

"വിടരുന്നു ഞാനുമീ ഭൂലോക മുറ്റത്തു... ആരാലും ചൂടപ്പെടാത്തൊരു ...നോവുമായ്‌ ...."